3 sene önce
3 sene önce

Atölye Modern’de Sanat Yapıtlarının Gizleri

İstanbul Modern'in yetişkinlere yönelik seminer programı Atölye Modern, ilkbaharda  çevrimiçi olarak devam ediyor. Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, tematik içeriğiyle sürekli yenilenen Sanat Tarihi Seminerleri devam ederken Sanat Yapıtlarının Gizleri adlı program da başlıyor

İstanbul Modern'in yetişkinlere yönelik atölye ve seminer programı Atölye Modern, çevrimiçi seminerlerle ilkbahar döneminde de devam ediyor. Yoğun ilgi gören ve 17 Mart’ta başlayacak olan Atölye Modern Çevrimiçi ilkbahar döneminde, yazın alanında Yaratıcı Yazarlık Atölyesi ve tematik başlıklarla modern ve çağdaş sanat tarihine farklı bakış açıları getiren Sanat Tarihi Seminerleri yer alıyor. 

Sanat yapıtlarının sırlarına yolculuk

Sanat Yapıtlarının Gizleri başlıklı yeni seminer ise, modern ve çağdaş sanat yapıtlarının nasıl çözümlenebileceğine ve yorumlanabileceğine dair yöntemler sunuyor. 7 Nisan’da başlayacak programın her bir dersi tanımlama, çözümleme ve yorumlama adımlarıyla katılımcılara sanat yapıtlarını incelemede her zaman uygulayabilecekleri bir model aktarıyor.  

Çevrimiçi Sanat Tarihi Seminerleri

Atölye Modern Çevrimiçi programı, sanatın tarihsel gelişimini keşfe davet eden Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi seminerinin yanı sıra; tematik içeriğiyle yeni bir bakış açısı sunan Sanat Tarihi Seminerleri başlığı altında Modern Sanatın Arkeolojisi, Modern ve Çağdaş Sanatta Sanatçının Portresi, Modern ve Çağdaş Sanatta Gündelik ve Sıradan Olanın Hikâyesi, Çağdaş Sanat ve Siyaset adlı seminerlere yer veriyor. 

Atölye Modern Çevrimiçi seminerleri Prof. Dr. Esra Alicavuşoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden ve Mario Levi tarafından veriliyor.  

Katılım belgeli seminerler

Katılımcılar, derslerin her birine ayrı ayrı veya bir bütün olarak hepsine kayıt yaptırabiliyor. Tüm derslere katılanlara ise Atölye Modern Çevrimiçi Katılım Belgesi sunuluyor. Dersler video konferans sistemi aracılığıyla canlı olarak gerçekleşiyor.

Atölye Modern Çevrimiçi seminerleri ücretli ve katılımlar kontenjanla sınırlı. 

ATÖLYE MODERN ÇEVRİMİÇİ İLKBAHAR PROGRAMI 

SANAT YAPITLARININ GİZLERİ  YENİ

7,14, 21, 28 Nisan 2021,  

Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

 Bu seminer, sanat yapıtlarının çözümlenmesine odaklanır. Katılımcılar seminerin her dersinde farklı dönemlerden iki sanat yapıtını karşılaştırmalı olarak inceler. 

 Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu yönetiminde düzenlenen programda ele alınan çalışmalar, malzeme özellikleri, taşıdıkları örtük ve açık anlamlar, dönemlerini temsil eden ve aşan özellikleri, üretim yöntemleri gibi farklı açılardan analiz edilir. Seminer, katılımcılara bir sanat yapıtının nasıl çözümlenebileceğine ve yorumlanabileceğine dair yöntemler ve yeni bakış açıları sunar. 

 Seminerin her bir dersi tanımlama, çözümleme ve yorumlama adımlarıyla katılımcılara sanat yapıtlarını incelemede her zaman uygulayabilecekleri bir model sunar. 

 Bu seminer, birbirine bağlı dört dersten oluşur. Dersleri tamamlayan katılımcılara Atölye Modern Katılım Belgesi verilir. 

 Birinci ders, Edouard Manet’nin “Kırda Piknik” (1863) ve Vincent van Gogh’un “Yıldızlı Gece” (1889) yapıtlarının çözümlenmesine odaklanır. Yapıtlarla birlikte 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra sanatın nasıl evrildiğine dair ipuçları sunar. 

 İkinci ders, Marcel Duchamp’ın “Çeşme” (1917) ve Hannah Höch’ün “Cut With the Kitchen Knife Dada Through the Last Weimar Beer-Belly Cultural Epoch in Germany” (1919-20) yapıtlarının çözümlenmesiyle gerçekleşir. Bu sanat yapıtlarından yola çıkarak modern sanatta avangard kavramına ve bu kavramın eleştirisine odaklanır. 

 Üçüncü ders, Yoko Ono’nun “Painting to be stepped on” (1960-61)  ve Hans Haacke’nin “MoMa Poll” (1970) yapıtlarının çözümlenmesiyle gerçekleşir.  20. yüzyılın ikinci yarısından sonra sanat üretim pratiklerine dair gelişen büyük dönüşümü işler. 

 Dördüncü ders, Felix Gonzalez-Torres’in “Untitled (Portrait of Ross in L.A.)” (1991) ve Kara Walker’ın “A Subtlety, or the Marvelous Sugar Baby, an Homage to the Unpaid and Overworked Artisans Who Have Refined Our Sweet Tastes From the Cane Fields to the Kitchens of the New World on the Occasion of the Demolition of the Domino Sugar Refining Plant” (2014) yapıtlarının çözümlenmesiyle gerçekleşir. Malzemesi, sergilemesi ve üretim süreçleriyle günümüz sanatının ifade zenginliğine değinir ve sanatsal söylemin politik izdüşümlerini irdeler. 

 SANAT TARİHİ SEMİNERLERİ 

Modern ve çağdaş sanata dair temalar üzerinden tarihsel bir perspektifle yeni bir akış sunan Sanat Tarihi Seminerleri dört ayrı dersten oluşuyor. Bu derslerin her biri modern ve çağdaş sanatı farklı bir gözle değerlendirmenin, farklı okuma önerileri üzerinden sanat tarihine bakmanın yöntemlerini barındırıyor. 

Ders 1: Modern Sanatın Arkeolojisi; Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ile 

30 Mart; 6, 13 Nisan 2021,  Salı günleri, 19.30 – 21.30 

Sanat kavramı nasıl ortaya çıktı? Sanatçı kavramı ne zaman şekillenmeye başladı? Sanat nesnesi tarihsel süreçler boyunca nasıl algılanıyordu? İşlevi neydi?

Bu ders, geçmişten günümüze tarihsel bir perspektifle sanatın ne olduğunu ve nasıl dönüştüğünü sorgular ve tartışır. Kullandığımız terimlerin kökenini, sanatta ortaya çıkan biçimlerin tarihsel referanslarını, sanat yapıtının dönemler arasındaki diyaloğunun nasıl bir gelenekten geldiğini ele alır. Antik Yunan’dan günümüze uzanan modern sanatın bazı biçimlerine, kavramlarına ve sanatın algılanışındaki değişimlere ışık tutar.

Katılımcılar belirtilen her tarihte derse katılarak Modern Sanatın Arkeolojisi seminerini tamamlar.

Ders 2: Modern ve Çağdaş Sanatta Sanatçının Portresi; Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu ile 

1,8,15 Nisan 2021, Perşembe günleri, 19.30 – 21.30

Modern sanatta sanatçı kendi bedenini sanatsal bir ifade biçimi olarak nasıl kullandı? Kendi portresine nasıl bakmış, nasıl betimlemiş ve yorumlamıştır? Modern sanat yapıtlarında otoportreler bize ne anlatır? 

Bu ders, sadece otoportre kavramına değil, 20. yüzyılda "sanatçı" olma fikrine de odaklanır. Üretimleriyle günümüz sanatına yön vermiş sanatçıları işler. Sanatçıların yapıtlarından örnekler üzerinden ilerlerken, sanatçıların kendilerini sanatla anlatma biçimlerini konu edinir. Dönemin ruhunu, fikirleri ve ifadeleri sanat yapıtları üzerinden araştırır.

Katılımcılar belirtilen her tarihte derse katılarak Modern ve Çağdaş Sanatta Sanatçının Portresi seminerini tamamlar.

Ders 3: Çağdaş Sanat ve Siyaset; Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden ile 

20, 27 Nisan; 4 Mayıs 2021,  Salı günleri, 19.30 – 21.30

Sanatın siyaset ile olan ilişkisi nedir? Sanatçılar sanatsal üretimlerinde siyaset alanına nasıl yaklaşırlar? Sanatçının toplumda belirleyici rolü nedir?

Sanatın siyaset ile olan ilişkisine tarihsel bir bakış açısıyla yaklaşan ders, 20. yüzyıl sanatına, özellikle de 1960 sonrasından günümüze odaklanarak, sanatçıların içinde yaşadıkları siyasi ortamdan nasıl etkilendiklerine, gerek ürettikleri sanat gerekse ortaya koydukları eylemleriyle toplumun gidişatına nasıl müdahale ettiklerine değinir.

Katılımcılar belirtilen her tarihte derse katılarak Çağdaş Sanat ve Siyaset seminerini tamamlar.

Ders 4: Modern ve Çağdaş Sanatta Gündelik ve Sıradan Olanın Hikâyesi; Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ile 

22, 29 Nisan; 6 Mayıs 2021, Perşembe günleri, 19.30 – 21.30

Sanatçılar ne zaman sanat çalışmalarında gündelik yaşamdan kesitler sunmaya başladı? Gündelik yaşamın, hatta sıradan olanın sanata konu olması sanatın üretimine ve algılanmasına nasıl etki etti?

Modern ve çağdaş sanatın gündelik yaşamla ilişkisini ele alan ders, günümüz sanatına konu olan ya da günümüz sanatının üretim ve tüketim biçimlerine etki eden "gündelik yaşam" fikrinin, hangi tarihsel dönemeç noktalarında sanata konu olduğunu ve kendinden sonra gelen sanatsal ifade biçimlerini nasıl etkilediğini işler. 20. yüzyıl sanatının tarihsel olarak nasıl değiştiğine ışık tutar.

Katılımcılar belirtilen her tarihte derse katılarak Modern ve Çağdaş Sanatta Gündelik ve Sıradan Olanın Hikayesi seminerini tamamlar.

YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ: MARİO LEVİ İLE 

17,24,31 Mart; 7,14,21,28 Nisan, 5 Mayıs 2021, Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30, (8 Hafta) 

 Yazmak nedir? İyi bir yazının önünde duran engeller nedir? İnsan öncelikle kendini mi yazmalı? Coğrafyamız yazdıklarımızı ne kadar etkiliyor? Farklı konuşma şekilleri nasıl oluşturulur? 

 Yaratıcı Yazarlık Atölyesi farklı yazı türlerinin, yazar Mario Levi’nin denetiminde, tüm katılımcılar tarafından paylaşıldığı bir seminer ve sohbet dizisi. Atölye, katılımcıların sadece yazı alanındaki sınırlarını genişletmeyi değil, kendilerini daha iyi tanımalarını da hedefliyor. 

 Atölye öncelikle bir hikâyesi olduğuna inananlara, nasıl bir yolda yürüyebileceklerini gösteriyor. Katılımcılar, yaratım sürecine ilişkin sorularının yanıtlarını bu programda arayabiliyor. Yazan ama bazı engelleri aşamadığını hisseden, yaratma sürecinde neler yaşandığını merak eden, yıllardır yazmayı erteleyen veya yazamadığı bir romanı olduğunu düşünen herkes bu programa katılabiliyor. 

 Bu programa en fazla 16 katılımcı kabul ediliyor.

 

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Paylaşın

SON DAKİKA

Pin It on Pinterest

Login